Óc chó (Walnut)

Ván sàn tự nhiên

Sàn Wallnut 15x90x750

1.270.000

Ván sàn tự nhiên

Sàn Wallnut 15x90x900

1.310.000

Ván sàn tự nhiên

Len solid 15x90x1820

210.000

Ván sàn tự nhiên

Nẹp inox cao cấp 15x90x900

150.000

Chò chỉ (Parashorea Chinensis)

Ván sàn tự nhiên

Ván sàn chò chỉ

Căm xe (Xylia Xylocarpa)

Ván sàn tự nhiên

Ván sàn căm xe 15x90x750 mm

810.000

Ván sàn tự nhiên

Ván sàn căm xe 15x90x900 mm

840.000

Ván sàn tự nhiên

Len Solid 15x90x1820 mm

150.000

Ván sàn tự nhiên

Nẹp inox cao cấp 15x90x900 mm

150.000

Tần bì (Ash)

Ván sàn tự nhiên

Ván sàn tần bì

Gỗ sồi (Oak)

Ván sàn tự nhiên

Ván sàn sồi 15x90x750 mm

Ván sàn tự nhiên

Ván sàn sồi 15x90x900 mm

760.000

Ván sàn tự nhiên

Len solid 15x90x1820 mm

150.000

Ván sàn tự nhiên

Nẹp inox cao cấp 15x90x900 mm

150.000